Gwerth o wastraff

Mae biomas gwastraff yn cronni o ganlyniad i lawer o wahanol fathau o weithgarwch gweithgynhyrchu; gweithgynhyrchu amaethyddiaeth, bwyd a diod, cemegau a fferyllol a thanwydd a biodanwydd. Mae biomas gwastraff yn broblem gyda chost ond hefyd yn werth posibl. Mae’n gwneud synnwyr economaidd da i geisio atal neu leihau gwastraff. Os nad yw dileu gwastraff yn opsiwn, fel arfer ystyrir ei waredu i safleoedd tirlenwi neu losgi fel yr ateb cost symlaf ac isaf. Fodd bynnag, mae’r dulliau hyn hefyd yn cynnwys cost gymdeithasol ac amgylcheddol.

Mae ceisio ailddefnyddio neu ailgylchu gwastraff bob amser wedi cael ei ystyried yn ateb mwy costus a chymhleth. Fodd bynnag, bydd yr 21ain ganrif yn dyst i newid yn y ffordd hon o ganlyniad i:

  1. Gostyngiadau sylweddol yng nghost a chymhlethdod technolegau i echdynnu adnoddau gwerthfawr o wastraff.
  2. Tynhau deddfwriaeth amgylcheddol ynghylch llygredd ein planed gan arwain at gynyddu costau gwaredu tirlenwi.
  3. Ehangu ymwybyddiaeth busnes o’r cyfrifoldeb am y gwastraff y maent yn ei gynhyrchu i’w gweithwyr ac i ddefnyddwyr eu cynhyrchion.
  4. Sylweddoliad cynyddol, er mwyn cynnal ein model presennol o gyfalafiaeth ar sail defnydd, mae angen canlyniad cynaliadwy ar gyfer y gwastraff rydym yn ei gynhyrchu.

Wrth i gostau tanwydd godi, bydd economeg cludo gwastraff yn bell ar gyfer prosesu ailgylchu neu ailddefnyddio yn dod yn fwyfwy gwaharddedig. Mae Pennotec felly’n credu y dylai arloesi technegol ganolbwyntio ar brosesau i roi werth ar wastraff ar adeg ei gynhyrchu.